شنبه, 30 تیر 1403
شنبه, 30 تیر 1403
بیانیه مجمع مهندسین استان گیلان در حمایت از دکتر پزشکیان نامزد انتخابات دور دوم چهاردهمین دوره ریاست جمهوری؛

آدینه اعتماد به پزشکیان | سکوت در روز جمعه یعنی شنبه به تشیع جنازه اقتصاد کشور بروید!

۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۲۲:۲۰ چاپ

به گزارش حکایت گیلان | مجمع مهندسین استان گیلان با انتقاد از شرایط اقتصادی کشور، و وجود فقر، تورم، بیکاری و عدم توسعه حوزه‌‌های مختلف کشور و انتقاد از سیاست‌های دولت گذشته، در حمایت از دکتر پزشکیان نامزد انتخابات دور دوم چهاردهمین دوره ریاست جمهوری بیانیه‌ای صادر کرد. متن بیانیه به شرح زیر است

ما مهندسین لهیبی از آتش وخشم هستیم، خشمی فراتر از تنفر که شما ها سالها بر طبل توسعه وپیشرفت نواختید، ولی آنچه نمود عینی دارد، فقر وفلاکت وتوسعه نیافتگی وبیکاری وفلج شدن بازار سرمایه است، دامنه نفوذ شمایان باند باز با مجوزهای به ظاهر قانونی ساختار صنعتی وفنی ومهندسی کشور را به حضیض ذلت رسانده است، ودستاورد مهندسین را به مرز نابودی رساندید، آرزو های مهندسین را در خمیه گاه جهالت به آتش کشیدید و اما به روال مرسوم وهمیشگی از بدو شکل گیری انقلاب هر دوره با هزاران امید وآرزو و وعده وعید نسل جوان، خاصه جامعه مهندسین را پای صندوق های رای کشاندید، ناکامی ها وسرخوردگیها به جایی رسید ه است، که قریب به اتفاق نخبه های مهندسین مهاجرت نمودند، وجذب سایر کشور ها شدند ، ولی نمی گویم اینبار شگردی دیگر در حال قوام است تا تنور انتخابات گرمتر گردد،!! مهندسین کشور در میان باند ها ورانت ها وهیاهوی انباشته شده از چپاول واختلاس وغارت سر مایه های این ملت دلی پرخون دارند 
بخصوص ادعا های آغشته به لعاب دین ومذهب وعدالت محوری، به مراتب این قشر تحصیل کرده وخلاق را آزرده نموده است،
کافیست آماری از ذخایر ومعادن طلای کشور ، وپتروشیمی ، وگمرگات ، وبانک های خصوص زیان ده که بانک مرکزی دستوری از پول ملت تاوان چپاول گران را داده است ، بنگاه‌های ممتاز اقتصادی و مخابرات وپیمانکاریهای پر سود وهرآنچه بوی ثروت وقدرت می دهد در دستان چه طیفی از افراد می باشد ؟

معاملات طنز گونه فروش ومعاملات نفتی وپتروشیمی وچرخش مضحک دریافت پول وتهاتر کالا با تاخیر، زجر آور ترین سناریوی است که طراحان وکاسبان تحریم بدان چشم دوخته اند و شوربختانه جزء مایملک خود می دانند ، پرواضح است تاب وتحمل مهندسین به طاق رسانده است،
هرگز تصور نکنید مهندسین خلاق وهوشمند ریز ترین معاملات پنهانی شما را رصد نمی کنند وبدان واقف نیستند ، ره آورد ودستاورد مدیریت شما در ظل وزاویه واندیشه های پوچ ورویایی تان شکل گرفته است، وکشور را در سیاه چاله های دهلیز فقر وفلاکت گرفتار ساختید ، که شنیدن نام وعنوان وصدای شما برای مهندسین ملال آور ومشمعز کننده است،

واما چرا پزشکیان را منجی اقتصاد فلاکت زده و آلوده به پلشتی ورانت وباند واختلاس می دانیم؟ ، چون بعد از ۴۵ سال چرخش انقلاب با کش وقوس های فراوان *پزشکیان* را از دل دنیای طب ودرمان وکرسی قانون گذاری صیقل داده وباهمه موانع ساختاری از روزنه ای که خودتان گمان نمی کردید به مردم معرفی شده است ، بنظر می رسد پزشکیان در دریای ملت مبدل به مرواریدی شده است ، که امروز نماد شجاعت ، صداقت واعتماد واعتبار معنوی وجسارت ودر دریای ملت جای گرفته است ، مهندسین کشور باور مندانه وامیدوارانه اورا منجی کشور می دانند ، وباور دارند پزشکیان می تواند ثروت های غارت شده را برگرداند ، وامید دارند در مقابل رانت ها وباندها ومافیای قدرت واختلاس شجاعانه بماند وبه نمایندگی از خیل عظیمی از ملت همچون کوهی استوار در مقابل خناسان قد علم کنند ، قطعا باور مان شده است که *پزشکیان* هضم جریانات تمامیت خواه وضد مردمی و باند های ثروت ورانت های میلیاردی واختلاس ، نخواهد شد ، ومی تواند آرزوهای غارت شده وامیدهای برباد رفته را به نسل جوان برگرداند،

اگر آن شصت درصد هنوز می گویند ، ما تصمیم نگرفتیم مطمئن باشید باید روز شنبه اقتصاد کشور را تشیع جنازه کنید

پس ۱۵ تیر *آدینه اعتماد به پزشکیان* است ولحظه ای درنگ نکنید وپای صندوق های رای بیاید
مجمع مهندسین استان گیلان
۱۴۰۳/۴/۱۳

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان