یکشنبه, 27 خرداد 1403
یکشنبه, 27 خرداد 1403
شیوا روحی فر

جشن خردادگان و آیین ایرانی

۱۴۰۱/۰۳/۰۵ ۱۰:۱۸ چاپ

در زراتشت نامه در پذیره آمدن امشاسپند خرداد، نزد زردشت در پاکیزگی آب سفارش شده است و تشنگان در هنگام نوشیدن آب او را ستایش می کنند. درگاتها با امرداد جاودان همنشین است و گویند اهورامزدا به راست‌کرداران رسایی خردات و جاودانگی امرداد را ارزانی می دارد و هرکس که خردات را ستایش کند گویی همه امشاسپندان را ستایش کرده است.

اختصاصی حکایت گیلان | ✍️ شیوا روحی فر *

#اختصاصی_حکایت_گیلان

در تقویم زردشتی نام روز ششم هر ماه به نام امشاسپند خرداد خوانده می شود
خرداد سومین ماه سال شمسی و زمان قرار گرفتن آفتاب در برجک جوز است و یکی از آئین‌های کهن ایران باستان بوده که نام آن در متون پهلوی "خردات" یا "هردات" به معنی کمال و رسایی و در اوستا "هئوروَتات " بانویی خوب منظر است که وظیفه جهانی وی پاسبانی آب ها و وظیفه مینوی وی مسالمت و شادی گستری به نیکوسرشتان است ونیز مهرگستر بر تشنگان است.

در زراتشت نامه در پذیره آمدن امشاسپند خرداد، نزد زردشت در پاکیزگی آب سفارش شده است و تشنگان در هنگام نوشیدن آب او را ستایش می کنند. درگاتها با امرداد جاودان همنشین است و گویند اهورامزدا به راست‌کرداران رسایی خردات و جاودانگی امرداد را ارزانی می دارد و هرکس که خردات را ستایش کند گویی همه امشاسپندان را ستایش کرده است.

در ایران باستان آتشکده ای به نام "آذرخرداد"وجود داشته و به گفته بند هشن در میان گلها گل سوسن نماد امشاسپند خرداد است که نوع چلچراغی آن در شمال کشور یافت می شود. در متن پهلوی خسروقبادان آمده است؛ بوی گل سوسن سپید همچون بوی دوستی است . در برهان قاطع نیز آمده است؛ " و آن مدت بودن آفتاب است در برج جوزا، پارسیان این روز را جشن سازند و آرزوها خواهند از امشاسپندان و زن خواستن". از آئین‌های دیگر این جشن این بود که مردمان با شادی و سرور به کنار چشمه ها و رودها می رفتند و دست در دست هم سرود می خواندند و شادی نموده و نیایش به اهورامزدا نثار می کردند و به سفارش "داراب پالن "که می گفت:در این روز جوی کن" به نوسازی و پاک کردن جوی ها دست می زند.

بادا که در این روز ما ایرانیان نو نیز همچون گذشتگان خوب سرشت خویش این سنت‌های دیرین و مقدس را که همگی دستور پرورگار یکتاست پاس بداریم و به آیندگانمان بسپاریم.

چو ایرانیان پاک باش و قوی
که تا هرزمان شاد و مانا بوی

منابع
۱ - ، عباس (0384) : تاریخ فرهنگ وتمدن ایران در دوره ی آریا ها و مادها. تهران : نشر فرهنگ مکتوب .
۲ -قرشی ، امان اهلل (0385) :آب و کوه در اساطیر هند وایرانی . تهران : انتشارات هرمس .
کراسنوولسکا ، آنا ( 0382 ): چند چهره کلیدی در اساطیر گاه شماری ایرانی ، مترجم : ژاله متحدین . تهران : انتشارات
ورجاوند .
۳-زرین کوب ، عبدالحسین ( 0369) : در قلمرو وجدان . تهران : انتشارات علمی .
۴- سرخوش کرتیس ، وستا (0376 ) : مترجم : عباس مخبر. تهران : نشر مرکز.
۵ - عرب گلپایگانی ، عصمت ( 0376) : اساطیر ایران باستان . تهران : انتشارات هیرمن .


*دکترای تخصصی ادبیات فارسی و شاهنامه پژوه

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان