دوشنبه, 03 مهر 1402
دوشنبه, 03 مهر 1402

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز 1 مهر 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به روز پنجشنبه افزایش داشت.

لیست قیمتها به شرح زیر است:

دلار: 49 هزار و 400 تومان (+170 تومان)

یورو: 52 هزار و 720 تومان (+320 تومان)

تمام ...

به گزارش حکایت گیلان |  قیمت طلا و سکه و ارز امروز 30 شهریور 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به روز گذشته کاهش اندکی داشت.

لیست قیمتها به شرح زیر است:

دلار: 49 هزار و 230 تومان (-170 تومان)

یورو: 52 هزار و 380 ...

به گزارش حکایت گیلان |قیمت طلا و سکه و ارز امروز 29 شهریور 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به روز گذشته کاهش اندکی داشت.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 49 هزار و 400 تومان (-80 تومان)

یورو: 52 هزار ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و ارز امروز 28 شهریور 1402 در بازار رشت اعلام شد که قیمت ارز افزایش و سکه کاهش داشت.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 49 هزار و 480 تومان (+60 تومان)

یورو: 52 ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز 27 شهریور 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به روز گذشته کاهش اندکی داشت.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 49 هزار و 420 تومان (-260 تومان)

یورو: 52 هزار و 710 ...

به گزارش حکایت گیلان |قیمت طلا و سکه و ارز امروز 22 شهریور 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به روز گذشته افزایش داشت.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 49 هزار و 750 تومان (+270 تومان)

یورو: 53 هزار و 470 ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و ارز امروز 21 شهریور 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به روز گذشته کاهش پیدا کرد.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 49 هزار و 480 تومان (-220 تومان)

یورو: 53 هزار و 170 تومان (-120 ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و ارز  امروز 19 شهریور 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به روز گذشته نوسان اندکی داشت.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 49 هزار و 680 تومان (-200 تومان)

یورو: 53 هزار ...

به گزارش حکایت گیلان |قیمت طلا و سکه و ارز امروز 18 شهریور 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به گذشته افزایش داشت.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 49 هزار و 880 تومان (+380 تومان)

یورو: 53 هزار و 430 تومان (+310 تومان)

تمام سکه: ...

به گزارش حکایت گیلان |قیمت طلا و سکه و ارز امروز 16 شهریور 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به روز گذشته کاهش اندکی داشت.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 49 هزار و 500 تومان (-200 تومان)

یورو: 53 هزار ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و ارز امروز 14 شهریور 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به روز گذشته کاهش داشت.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 49 هزار و 700 تومان (بدون تغییر)

یورو: 53 هزار ...

به گزارش حکایت گیلان |قیمت طلا و سکه و ارز  امروز 13 شهریور 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به روز گذشته کاهش داشت.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 49 هزار و 700 تومان (-100 تومان)

یورو: 53 هزار و 610 ...

به گزارش حکایت گیلان |  قیمت طلا و سکه و ارز امروز 12 شهریور 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به روز گذشته افزایش داشت.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 49 هزار و 800 تومان (+550 تومان)

یورو: 53 هزار و 760 تومان (+590 ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و ارز امروز 11 شهریور 1402 در بازار رشت اعلام  شد. در این بین قیمت ارز و سکه و نیم سکه کاهش داشتند. 

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 49 هزار و 250 ...

به گزارش حکایت گیلان |قیمت طلا و سکه و ارز امروز 8 شهریور 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به روز گذشته افزایش داشت.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 49 هزار و 250 تومان (+150 تومان)

یورو: 53 هزار و 540 تومان (+340 تومان)

تمام ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و ارز امروز 7 شهریور 1402 در بازار رشت اعلام شد که نوسان اندکی داشت.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 49 هزار و 100 تومان (+50 تومان)

یورو: 53 هزار و 200 تومان (+190 تومان)

تمام سکه: 28 ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و ارز امروز 6 شهریور 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به روز گذشته افزایش داشت.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 49 هزار و 50 تومان (+20 تومان)

یورو: 53 هزار و 10 ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و ارز امروز 5 شهریور 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به روز گذشته تفاوت چندانی نداشت.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 49 هزار و 30 تومان (بدون تغییر)

یورو: 52 هزار ...

به گزارش حکایت گیلان |قیمت طلا و سکه و ارز امروز 1 شهریور 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به روز گذشته افزایش داشت.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 49 هزار و 300 تومان (+300 تومان)

یورو: 53 هزار و 530 تومان (+50 تومان)

تمام ...

به گزارش حکایت گیلان |قیمت طلا و سکه و ارز امروز 31 مرداد 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به روز گذشته افزایش یافت.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 49 هزار تومان (+330 تومان)

یورو: 53 هزار و 480 تومان (+530 تومان)

تمام ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و ارز امروز 26 مرداد 1402 در بازار رشت اعلام شد که بیشتر نرخها کاهشی بود. 

لیست قیمت ها به شرح زیر است:

دلار: 49 هزار و 280 تومان (بدون تغییر)

یورو: 53 هزار و 750 تومان (بدون تغییر)

تمام سکه: ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و ارز امروز 25 مرداد 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به روز گذشته کاهش اندکی داشت.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 49 هزار و 280 تومان (-20 تومان)

یورو: 53 هزار و 750 ...

دلار در کانال 48 هزار تومان؛
قیمت طلا و سکه و ارز در بازار رشت ( 21 مرداد 1402)
21 مرداد 1402

به گزارش حکایت گیلان |  قیمت طلا و سکه و ارز امروز 21 مرداد 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به گذشته کاهش پیدا کرد و دلار به کانال 48 هزار تومان رسید.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 48 ...

به گزارش حکایت گیلان |  قیمت طلا و سکه و دلار امروز 15 مرداد 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به روز گذشته کاهش یافت.

لیست قیمتها به شرح زیر است:

دلار: 49 هزار و 500 تومان (-300 تومان)

یورو: 54 هزار و 570 ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و ارز امروز 8 مرداد 1402 در بازار رشت اعلام شد که قیمت دلار و یورو کاهش اندکی داشت و طلا و سکه افزایش یافت.

لیست قیمتها به شرح زیر است:

دلار: 48 هزار ...

به گزارش حکایت گیلان |  قیمت طلا و سکه و دلار امروز 7 مرداد 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به روز گذشته کاهش اندکی داشت.

لیست قیمتها به شرح زیر است:

دلار: 48 هزار و 930 تومان (-170 تومان)

یورو: 53 هزار و 980 ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز 29 تیر 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به روز گذشته کاهش پیدا کرد.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 48 هزار و 350 تومان (-380 تومان)

یورو: 54 هزار ...

به گزارش حکایت گیلان |  قیمت طلا و سکه و ارز امروز 28 تیر 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به روز قبل کاهش داشت.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 48 هزار و 730 تومان (-320 تومان)

یورو: 54 هزار و 710 ...

به گزارش حکایت گیلان |  قیمت طلا و سکه و دلار امروز 25 تیر 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به روز گذشته کاهش داشت.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 48 هزار و 650 تومان (-650 تومان)

یورو: 54 هزار و 720 ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز 21 تیر 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به روز قبل بازهم کاهش یافت.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 49 هزار و 100 تومان (-250 تومان)

یورو: 54 هزار و 170 ...

به گزارش حکایت گیلان |  قیمت طلا و سکه و ارز امروز 18 تیر 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به روز گذشته کاهش پیدا کرد.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است: 

دلار: 49 هزار و 950 تومان (-420 تومان)

یورو: 54 هزار و 820 ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و ارز امروز 7 تیر 1402 در بازار رشت اعلام شد و نرخ‌ها نسبت به روز گذشته کاهش اندکی داشت.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 49 هزار و 300 تومان (-50 تومان)

یورو: 53 هزار و 890 تومان (-30 ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز 5 تیر 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به روز گذشته کاهش پیدا کرد.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 49 هزار و 780 تومان (-720 تومان)

یورو: 54 هزار و 300 تومان (-900 ...

دلار بازهم به 50 هزار تومان رسید؛
قیمت طلا و سکه و ارز در بازار رشت ( 4 تیر 1402)
4 تیر 1402

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز 4 تیر 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به روز گذشته افزایش پیدا کرد. 

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 50 هزار و 500 تومان (+600 تومان)

یورو: 55 هزار و 200 تومان (+650 تومان)

تمام ...

به گزارش حکایت گیلان |  قیمت طلا و سکه و دلار امروز 1 تیر 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به روز گذشته افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرد.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 49 هزار و 650 تومان (+800 تومان)

یورو: ...

به گزارش حکایت گیلان |  قیمت طلا و سکه و دلار امروز 30 خرداد 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به روز گذشته کاهش اندکی داشت.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 48 هزار و 650 تومان (-100 تومان)

یورو: 53 هزار ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز 27 خرداد 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به قبل افزایش پیدا کرد. 

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 49 هزار و 700 تومان (+900 تومان)

یورو: 54 هزار و ...

به گزارش حکایت گیلان |  قیمت طلا و سکه و دلار امروز 23 خرداد 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به روز گذشته با افزایش قیمت همراه بود.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 49 هزار و 350 تومان (+یک هزار و 850 تومان)

یورو: ...

به گزارش حکایت گیلان |  قیمت طلا و سکه و دلار امروز 6 خرداد 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به روز گذشته با تغییرات اندکی همراه بود.

لیست قیمت ‌ها به شرح زیر است:

دلار: 51 هزار و 950 تومان (+350 تومان)

یورو: 55 ...

به گزارش حکایت گیلان | قیمت طلا و سکه و دلار امروز 3 خرداد 1402 در بازار رشت اعلام شد که نسبت به روز گذشته بیشتر نرخ‌ها کاهشی شد.

لیست قیمت‌ها به شرح زیر است:

دلار: 52 هزار و 150 تومان (-200 تومان)

یورو: 56 هزار ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان